همه عکسا واهنگا که اینجا گذاشتم پاااااااااااااااااااااک شدن 

دردش از شکست عشقی هم بیشتر...

اه...

بازم اه ...

 

باکلی ذوقی وشوق اون عکسا واهنگارو پیداکرده بودم....

 

(ایکن اشک واه وناله)

وب بدون اونا صفا نداره

cryingcryingcryingcrying