.

18سالگیم مبارک

00.00ساعت

سشنبه 10 مرداد96

به 18شمع کوچیک روی کیکم خیره میشم تمام روزها وساعت ها وثانیه هاش سعی میکنم به یاد بیارم لبخندها اشک ها ارزوهایی که این مدت دنبالشون دویدم ..رسیدن ها ونرسیدن ها به همه وهمه فکر میکنم  ...یادم نمیاد وقتی بچه بودم برای سن 18 سالگیم چه ارزوهایی داشتم ولی قطعا میدونم خیلی به این لحظه فکرمیکردم

بالاخره لحظه ای که دوست داشتم ببینم رسید چشامو روی هم میزارم برای دوره بعد زندگیم ارزو میکنم ...