باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد .

آن قدر که اشک ها خشک شوند ،

باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد .

به چیز دیگری فکر کرد .

باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.

 

+من او را دوست داشتم - آنا گاوالدا