پیاده هم شده سفر کن درماندن میپوسی رفتن خوبه تنها..پای پیاده ..بی هدف... باران هم ببارد بشورد ببرد/در دست تغییرات/insta ID :asman.m960 این واسه رفقایی که از دست دادنشون حیف