من الان امادگی روحی روانی این موضوع ندارم از زیرش نمی تونم دربرم بپچونیم فقط یه فرصت دوسه روزه می خوام من هنوز دلم باخودم صاف نشده 

من هنوز جمع وجور نکردم خودمو  من هنوز کارنیمه تموم دارم....به نظرم فشارقبرهم از فشار الان کمتررررررهس......

مغزم داره از حرف ها از جیغ جیغ کردنا ازبه اصطلاح نصیحت های تکراری منفجرمیشه

 

 

 

 راستی داریم به روزهایی که من هرصبح باگفتن  جمله تف تواین زندگی چشمان خود را بازمیکنم نزدیک میشویم...:)