یووووووووهووووو ....رفتم مرحله دوم گویندگیییییییییییییییییییی...

بسی خوشحالممممممم

عنوان فقط یه شوخی من میدانم صدای خوبی ندارممممممlaugh

برای مرحله دو پاشید بیاید بهم رای بدینننننننن ..

ماکه رفتیم مرحله بعد رقیبمون مشخص شده صدای خوبی داره .تقریبا هم یه حدسایی دارم میزنم که کدوم بلاگر  laugh

نکته اخلاقی..از لذت های کوچیک شادی های بزرگ برای خود بسازید (پندی از اسمان)