مسابقه انشرلی را عایا دیده اید؟؟

تقریبا بعد ازمسابقه های مشاعره که در طفولیت شرکت میکردم دیگه نه هیچ متن وشعر رو برای کسی نخوندم نمی دونم با چه اعتماد به سقفی شرکت کردم ولی می خوام تجربه کنم امیدوارم که خوب دربیاد وضایع نشیم....(یه ذوق زیرپوستی برای شرکت دراین مسابقه درمن موج میزند)

به قول مریم به صدا توجه نکنید مرامی ودلی رای بدید ....laugh

تاحالا کسی هم بهم نگفته صدات خوبه یه صدای فرا معمولی روبه داغان  دارم که دیگه با بزرگواری خودتون صدام روتحمل کنید laugh

به وسعت اسمون همینجا دوستون دارم....(رای میدید دیگه؟wink)

+میدونم عنوان خیلی بی ربط هس ولی یه ربط خاصی  دراین بی ربطی هس بببعععععععله اینجوریاست cheeky

یاحق