زندگی کوتاه است

نه غمش می ارزد

و نه شادی ماندن دارد

بهترین راه برایت این است

که بخندی وبخندی وبخندی

به غمش

به کمش

به زیادی غمش

                                               💜سلااااااااااااااااام.اوضاع احوال رفقا؟!💜