سرمو بلند کردم یه لحظه خودم حال بهم خورد از این وضعیت ...ولی وقتی به تمیز کردنش فکر کردم دیدم خیلی هم بد نیستا....

خودتون ببینید

 

                                                                  

       

 

اینم میزپارسال

 

                   

 

هرچی فکرمیکنم پارسال خیلی  بچه مرتبی بودم ...همش تقصیر کنکور