رفتن یه دلخوشی میخواد یه شور و شوق  میخواد یه چیزی که دل دل کنی واسه یه دقیقه زودتر رسیدن....