یه حس خوب شاید

یه اتفاق خوب شاید 

یه اتفاق بی نظیر شاید

در راهه 

خیلی زود...