تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگانه وظیفه ادمیان است

همه چیز تنها یک چیز است و

هنگامی که ارزو چیزی را داری 

سراسرکیهان همدست می شود تا بتوانی ان ارزو را تحقق بخشی

 

+کیمیاگر