هنوز رویای تو دنبال من ...
هنوز از خواب خوشت میپرم هرشب...