مروری برپاییزی که گذشت...

       

 

      

     

   

+راستش نه من انچنان از عکاسی میدونم نه دوربین حرفه ای دارم باهمون دوربین گوشیم اندک ذوق هنریمان را ثبت میکنیم صرفا دلی