امشب برای اولین بار نماز خوندم!!

نمی‌دونم وقت نماز بود یانه ،نمی دونم درست خوندم یانه،نمی دونم قبول یانه 

نمی دونم شما چه فکری راجبم میکنید،نمی دونم و نمی خوام بدونم 

ولی فقط به خدا یه چیزی گفتم

هستی دیگه,مگه نه؟؟میبینی؟همش روووو میبینی؟