یه خونه کوچیک وساده
یه خونه که  هرجور دوست داری  وسایلش رو چیدی
یه خونه با سبک زندگی خودت
یه خونه که سکوت شب رو با صدای سازت تو بالکن ش بشکنی
یه خونه که دوری از  مهمونی های مسخره و دورهمی هایی حال بهم زن
یه خونه با یه قفسه پرازکتاب
یه خونه پر گلدون های رنگ رنگی
یه خونه با یه پَت دوست داشتنی
یه خونه دور از خیلی آدما
یه خونه که فقط خودت خودت خودت

 

+داشتم فکر میکردم من که قرارنیست ازدواج کنم پول جهیزیه م رو  برام خونه بخرن از این اوضاع نجات پیدا کنم ://///همون من فکرنکنم بهتر

+عنوان ،از آهنگ رستاک

یه خونه که با شهر کاری نداشت ، یه کوچه که آروم و بن بست بود

یه گلدون سفالی پُر از عطرِ یاس ، هوایی که از بوی گل مست بود