همه به دیدن دریا می روند
ومن فکرمی کنم
که چه قدر دلش می گیرد ساحل..