چه بارونی 

چه رویایی

چه رویایی...

                                                                                                                           اینجاجای موندن نیست

                                                                                                                           نای موندن نیست

                                                                                                                           پای موندن نیست