به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

به وسعت اسمان

بایگانی
  • ۱
  • ۰

امروز قرعه به من بیچاره افتاد که ناهاردرست کنم واینکه ناهارهم باید ماهی باشه

ومن با دست پخت درب وداغونم راهی اشپزخونه شدم

اول با کوهی از ظرف واشپزخونه ای که انگار بمب منفجرشده اون وسط روبرو شدم

با فلاکت وبدبختی ظرفها را شستم واشپزخونه رومرتب کردم رفتم سروقت غذا با یاری خدا و پیغمبر یه ماهی درست کردم وخلاص

فک کنم یه سه روز باید برم استراحت مطلق تا خستگیش رفع بشه 

بابا ومامان وقتی از سرکاراومدن دیدن من یه حرکتایی زدم یک ذوق زیرپوستی کردن

فک کنم کلا ازمن قطع امید کرده بودن که اینجور ذوق کردن

  • ۹۸/۰۷/۱۴
  • کد تخفیف